Podrobnosti - bezpečnostní agentura Bria

Řízení operací ve výkonu fyzické ostrahy

Pro vlastní řízení služby na objektech jsou zpracovány konkrétní "směrnice pro výkon ostrahy a ochrany objektu", v nichž jsou po dohodě s klientem uvedeny povinnosti pracovníků bezpečnostní služby. Tyto směrnice se stávají přílohou smlouvy s klientem.

Výkon služby je prováděn převážně ve 12-ti hodinových směnách, podle požadavků klienta. Výkon služby je kontrolován pracovníky managmentu bezpečnostní služby Pavel Klofera - BRIA a tyto kontroly jsou prováděny jak v pracovních, tak v nepracovních dnech v různou denní i noční dobu. V případě zjištění nedostatků jsou neprodleně přijímána opatření k jejich nápravě. Z porušování směrnic pro výkon služby nebo z porušování pracovní kázně jsou vyvozovány přísné závěry.

Plány služeb pro objekt jsou zpracovávány vždy na kalendářní měsíc. O nástupech do služby jsou vedeny záznamy na dispečinku firmy, který v součinnosti s managmentem činí bezodkladně opatření k odstranění případného nedostatku v nástupu do služby pro náhlé onemocnění apod. O průběhu služby jsou na každém objektu vedeny písemné záznamy v knize služeb, které jsou vyhodnocovány a využívány pro potřeby operativního řízení a zkvalitňování vlastního výkonu služby. Klient, pokud o to projeví zájem, obdrží výpis o prováděných obchůzkách objektu strážnými.

Personální zabezpečení

Své služby poskytujeme klientům prostřednictvím školených zaměstnanců s dobrou fyzickou a psychickou kondicí, vybavených příslušnými technickými prostředky nutnými k uskutečnění zákroků proti osobám, ohrožujícím zejména majetek klienta.

Předpoklady pro přijetí do pracovního poměru:

  • předložení výpisu z rejstříku trestů - bez záznamu
  • úspěšného ukončení minimálně středního odborného vzdělání - vyučen
  • u profese recepční, jazykové vybavení dle požadavku klienta
  • dobrý zdravotní stav

Technické zajištění služeb

Bezpečnostní služba Pavel Klofera - BRIA sjedná dodávku a montáž klientem vybraného technického zařízení ve sjednané době a za sjednanou cenu, podle dokumentace výrobce a v souladu s realizačním projektem, schváleným klientem.

V případě zařízení, které se firma Pavel Klofera - BRIA zavázala nainstalovat klientovi v jeho objektu na své náklady, je rozsah tohoto zařízení a termín jeho instalace upřesněn ve smlouvě o ostraze objektu.

Firma Pavel Klofera - BRIA se zavazuje zabezpečit nepřetržitý servis uvedených technických zařízení, včetně odstranění vyskytnuvších se závad do 24 hodin po jejich nahlášení a po umožnění přístupu servisního pracovníka do příslušných míst.